Tuesday, March 31, 2015

Cam Bốt - Uỷ Ban Bầu Cử

Bà PUNG Chhiv Kek, Chủ Tịch tổ chức nhân quyền Licadho ở Cam Bốt, hôm 31/3/2015 đã chính thức từ chối tham gia làm thành viên thứ 9th trong Uỷ Ban Bầu Cử Quốc Gia. 

Bà được đề nghị vào vị trí này hồi tháng 7/2014. Lúc đó bà đồng ý có điều kiện, là "hưởng quyền miễn nhiễm/immunity và hoàn toàn độc lập trong việc quyết định và trong các sinh hoạt khác".

Bà nói rằng vai trò theo diễn tả cho bà là "một thành viên độc lập để giúp cho định chế này giữ được vị thế vô tư cần thiết để tổ chức các cuộc bầu cử cho phù hợp với Hiến Pháp và luật pháp quốc gia".

"Hôm nay, tôi đi đến kết luận rằng công việc này đã trở nên không thể được".

Đảng Nhân Dân Cam Bốt và Đảng Cứu Quốc Cam Bốt mỗi bên tự chọn 4 thành viên cho UBBC và hai bên phải cùng đồng ý để chọn thành viên thứ 9th còn lại.


LMN tóm lược
31/3/2015


No comments:

Post a Comment