Thursday, March 19, 2015

Bầu Cử Ở Do Thái

Bầu cử ngày Thứ Ba 17/3/2015
Quốc Hội Knesset có 120 ghế
Cần 61 ghế để nắm quyền

Ông Netanyahu lúc cuối quẹo phải:
- Còn làm TT, không có nước Palestine.
- Xây nhà, không trả một tấc đất nào.
- Toàn bộ Jerusalem tiếp tục là thủ đô DT.

Đảng hữu Likud của ông được 30 ghế.
LM tả Đại Do Thái được 24 ghế.

Liên hệ với HK & EU tiếp tục gặp trở ngại.
Palestine vẫn lập quốc ngoài thương thảo.


Photo: The Economist

No comments:

Post a Comment