Saturday, March 21, 2015

Thông Tin và Quyết Định

Khi làm một quyết định gì, sự đúng sai lệ thuộc rất lớn vào những thông tin có được về vấn đề đó trước khi làm quyết định.

Đối với người lãnh đạo đất nước, một quyết định sai mang tai hại cho muôn dân.

Con người trong xã hội, do sinh kế, do cần có an ninh bản thân, do cần thoả mãn những nhu cầu của hạnh phúc... nên được tổ chức để nằm trong các hệ thống như công ty, quốc gia, hội nghề nghiệp, đảng phái v.v.. Cho nên, những người trách nhiệm lãnh đạo các hệ thống mà chất liệu của nó là con người (chứ không phải máy móc) phải hết sức cẩn thận trong tinh thần trách nhiệm cao độ, và cần có chiều sâu nhận thức về luân lý, vì trong quân đội là chết người, trong công ty là miếng cơm manh áo...

Chính vì thông tin hết sức quan trọng để góp phần cho các quyết định được đúng, nên người làm quyết định cần có thông tin đầu đủ và trung thực, cần sự thật (facts, data) về vấn đề. Các lãnh đạo công ty cần hệ thống hổ trợ thông tin, các lãnh đạo chính trị càng cần hơn nữa như hệ thống hổ trợ thông tin CIA, NSA... cho các lãnh đạo Hoa Kỳ.

Có lẽ quan trọng hơn hết, là đại khối quần chúng cần có được một môi trường thông tin hoàn toàn tự do với đội ngủ truyền thông báo chí có tiêu chuẩn nghề nghiệp và luân lý cao, không bị định hướng bởi bất cứ ai.

Đại khối dân chúng sẽ khôn ngoan rất nhanh và có khả năng phán xét đúng sai cho những vấn đề quá lớn của đất nước mà một người hay một nhóm người không thể thấy hết được.

Trong vấn đề đốn bỏ cây xanh, chính quyền nói "Nhà tài trợ nôn nóng chặt cây", còn nhà tài trợ thì nói "Chúng tôi không góp tiền để chặt cây xanh".

Hãy cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin và để người dân quyết định ai là người có lỗi.

Lê Minh Nguyên
21/3/2015


No comments:

Post a Comment