Monday, August 10, 2015

Chi Tiêu Quốc Phòng 2014

Việt Nam: 4.3 tỷ đôla
Nga: 78 tỷ đôla
Trung Quốc: 216 tỷ đôla
Hoa Kỳ: 520 tỷ đôla
Toàn thế giới: 1,776 tỷ đôla


No comments:

Post a Comment