Thursday, July 30, 2015

Radio Việt Nam Hải Ngoại qua anh Hoàng Bách phỏng vấn LMN

Radio Việt Nam Hải Ngoại qua anh Hoàng Bách phỏng vấn Lê Minh Nguyên ngày 29/7/2015 về hiện tình Việt Nam và thế giới

https://www.dropbox.com/s/fz40wh42amrc6ua/diendantudo-hb_july29_2015.mp3?dl=0

No comments:

Post a Comment