Saturday, September 5, 2015

Youtube Video Lê Minh Nguyên Phỏng Vấn TS Nguyễn Quang A Về Dân Chủ Hoá Trên Thế Giới

Dân Chủ Hóa: Vài Bài Học Quốc Tế và Kịch Bản Khả Dĩ Cho Việt Nam
 
Lê Minh Nguyên phỏng vấn TS Nguyễn Quang A ngày 27/8/2015 trên đài tivi VNA 57.3 ở Nam California về công trình nghiên cứu chuyển đổi dân chủ ôn hòa của 14 quốc gia tiêu biểu trong số vài chục quốc gia trên thế giới. Bài có thể xem ở link http://leminhnguyen-articles.blogspot.com/2015/08/dan-chu-hoa-vai-bai-hoc-quoc-te-va-kich_28.html
 
Video on Youtube

Part 1/4:
 
Part 2/4:
 
Part 3/4:
 
Part 4/4:

No comments:

Post a Comment