Tuesday, September 15, 2015

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng --- viết lại tựa cho đúng

Báo chí lề phải sao lại dám vi phạm luật ngày 2 tháng 7 năm 1976, khi Quốc hội đã thông qua quyết định đổi tên Sài Gòn thành "Thành phố Hồ Chí Minh".

Tự động đổi tên là vừa vi phạm luật, vừa không tôn trọng bác Minh Râu rực rỡ tên vàng đang bị mưa ướt nhẹp ngày 15/9/2015.

No comments:

Post a Comment