Monday, November 30, 2015

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?

Hôm 6/11/2015, nhà xâm lược Tập Cận Bình ngự trên cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam (tức Quốc Hội, chiếu theo Hiến Pháp) nói:

(trích)
Từ năm 1942 đến năm 1943, trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng đã viết câu thơ “Trùng san đăng đáo cao phong hậu, Vạn lý dư đồ cố miện gian, nhà thơ đời Đường là Vương Bột cũng viết “Đăng Thái Sơn nhi lãm quần nhạc, tắc cương loan chi bản mạt khả tri dã”. (hết trích)

Theo GS Nguyễn Huệ Chi:

(trích)
Đây là một vế trong bài văn (chứ không phải thơ) Bát quái đại diễn luận 八卦大演論 của Vương Bột 王勃 đời Đường mà cả hai vế nguyên như sau

據滄海而觀眾水.則江河之會歸可見也,登泰山而覽群岳,則岡巒之本末可知也 

(Cứ thương hải nhi quan chúng thủy, tắc giang hà chi hội quy khả kiến dã / Đăng Thái sơn nhi lãm quần nhạc, tắc cương loan chi bản mạt khả tri dã.)

Xin tạm dịch:
"Tựa vững vào biển cả mà xem xét số đông dòng chảy, thì nơi hội tụ của sông ngòi đều có thể nhìn thấy / Trèo lên núi Thái Sơn mà ngắm nhìn cả bầy núi, thì gốc nguồn của mọi gò, ghềnh đều có thể biết hết".
(hết trích)

Ở đây ông Tập có hai hậu ý:

Thứ nhất, liền theo sau câu trích ông Hồ thì ông Tập trích ngay nhà thơ Vương Bột đời Đường của TQ cũng diễn tả cùng một ý tưởng trong bài văn "Bát quái đại diễn luận" của Vương Bột. Điều này cho thấy ông Tập có ý nói ông Hồ đạo văn Vương Bột.

Thứ hai, trong trọn hai vế bài văn của Vuơng Bột, ông Tập mượn để muốn nói lên TQ là mẫu quốc mà núi non sông suối đều phải quy về, ví TQ là biển mà tất cả các dòng sông đều phải đổ về, là cao như núi Thái Sơn mà từ trên đó đều thấy các núi non khác đứng phía dưới chầu. Nếu nói thẳng ra thì Việt Nam nên biết thân phận thấp kém chư hầu của mình mà thần phục.

Theo khoa học thì Thái Sơn không phải là núi cao đáng kể. 

Tùy theo lấy đâu là điểm gốc căn cứ để đo từ đó lên đỉnh, người ta có thể nói 3 núi sau đây, núi nào cũng có thể được gọi là núi cao nhất: Everest, Mauna Kea và Chimborazo.

Nếu đo từ mặt nước biển lên đỉnh thì núi Everest trong rặng Hy Mã Lạp Sơn là cao nhất với 29,035 feet (8,850 mét, tức gần 9 cây số cao).

Nếu đo từ chân núi lên đỉnh thì núi Mauna Kea ở đảo Hawaii là cao nhất vì chân của nó nằm dưới đáy Thái Bình Dương, cao 33,497 feet (10,210 mét, tức trên 10 cây số cao).

Nếu đo từ trung tâm quả đất lên đỉnh thì núi Chimborazo ở nước Ecuador, Nam Mỹ là cao nhất, tuy rằng từ mặt nước biển lên đỉnh nó chỉ có 20,703 feet (6,310 mét, tức hơn 6 cây số cao). Nó cao vì quả đất không tròn vo mà phình ra ở vùng đường xích đạo.

Cho nên núi Thái Sơn chỉ cao bên trong Trung Quốc, ông Tập không nên áp đặt nó ra bên ngoài để hù nước khác.

onforb.es/1ND6h0d

LMN
30/11/2015

No comments:

Post a Comment