Thursday, April 30, 2015

Vỏ Dưa Vỏ Dừa và Chỉ Hoà Hợp Thôi Nhé!

Ngày 30/4/2015, trong Diễn văn "Phát Huy Tinh Thần Đại Thắng Mùa Xuân 1975" của ông TT CSVN Nguyễn Tấn Dũng có các điểm như:

"tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại... Danh nhân văn hóa thế giới"

"Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới"

"đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975"

"Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi."

"Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài... cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân".

Nhận xét:
Hoà hợp là từ ngữ mà người CS dùng để nói đến việc phải chấp nhận chế độ và phục tùng chế độ để có đoàn kết. Những ai muốn đoàn kết dân tộc để đất nước có sức mạnh thì phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng CS, chấm hết. Muốn nói chuyện gì thì phải vào rọ của CS và nói chuyện (hoà giải) ở bên trong cái rọ, theo khuôn phép và tiêu chuẩn mà Đảng muốn.

Những ai mơ ước chuyện hoà giải, tức ngồi ngang tầm và nói chuyện phải trái, gỡ rối cho dân tộc để đi đến chuyện hoà hợp hay đoàn kết thì tự mình đang ám thị, vì phía CS không có lãnh đạo nào nghĩ như vậy cả.

Hiện nay thì việc tranh chấp nội bộ đảng CS trước thềm Đại Hội 12 của họ là chuyện vỏ dưa vỏ dừa, vỏ nào cũng đều làm cho người đạp bị té ngã.

Chính trị là sự tương quan của sức mạnh. Thay đổi phải là sức mạnh của phong trào quần chúng, phong trào quần chúng trong ngoài có đủ mạnh để đẩy họ vào thế thay đổi hoà bình hay không, trước khi phong trào vượt xa hơn để vẫn có thay đổi nhưng dưới những dạng thái không thể nào biết được nó sẽ ra sao.


LMN
30/4/2015


No comments:

Post a Comment