Thursday, April 23, 2015

Quà 30/4 Của Ông Nguyễn Phú Trọng Trước Khi Đi Mỹ

Nhân 40 năm ngày 30/4, ngài Tổng Bí Thư có một bài tràng giang đại hải để kể công đánh Mỹ cứu nước.

Trong đó đáng chú ý là:

"Các thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" Quân đội."

"kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh"

"những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên"

"khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, "lợi ích nhóm", mất đoàn kết nội bộ v.v... Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa."

"Quân đội.... là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng"

"Quân đội... phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an... không để bị động, bất ngờ"

"phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức... kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn 'phi chính trị hóa' Quân đội của các thế lực thù địch"

"xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân"

"Chúng ta tin tưởng rằng, bài học thành công về sự lãnh đạo của Đảng trong Đại thắng mùa Xuân 1975, cũng như toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước sẽ tiếp tục được phát huy trong tình hình mới./."

Chủ yếu của bài viết là kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê, nắm chặc quân đội, dùng quân đội và công an để chống dân (không phải chống Trung Quốc), đàn áp để duy trì ổn định trong rùng rợn.

Nó cũng cho thấy là sự chia rẽ nội bộ chỉ tăng không giảm, hiện tượng dòi từ trong xương dòi ra qua các sức ép của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" Quân đội.

Đặc biệt và quan trọng nhất là câu kết luận cuối cùng của bài mà trong đó "toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước sẽ tiếp tục được phát huy trong tình hình mới". Điều này có nghĩa là chỉ lợi dụng Mỹ thôi vì Đảng sẽ TIẾP TỤC PHÁT HUY sự nghiệp chống Mỹ trong tình hình mới.

Tù chính trị vẫn còn giam, người dân chủ ở ngoài nhà tù vẫn còn bị hành hung, các nhân quyền về dân sự và chính trị căn bản vẫn còn bị cấm, sự kỳ thị sau 40 năm vẫn còn nặng nề, thì con đường thay đổi cho tốt hơn chỉ còn có một: đường phố.

LMN
23/4/15

bit.ly/1Go8W9N

No comments:

Post a Comment