Sunday, May 29, 2016

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Lê Minh Nguyên

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Lê Minh Nguyên về chuyến công du VN của TT Obama 23-25/5/2016.

http://www.tiengdanvietmedia.com/2016/05/vu-khi-thuong-mai-nhan-quyen-va-chuyen.html

http://danquyenvn.blogspot.sk/2016/05/vu-khi-thuong-mai-nhan-quyen-va-chuyen.html#more

https://www.youtube.com/watch?v=hbRAXn_MIbY

https://chantroimoimedia.com/2016/05/29/chuyen-di-hoan-tat-giai-doan-binh-thuong-hoa-quan-viet/

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/vu-khi-thuong-mai-nhan-quyen-va-chuyen.html

http://doithoaionline2.blogspot.sk/2016/05/vu-khi-thuong-mai-nhan-quyen-va-chuyen.html#more

No comments:

Post a Comment