Monday, March 14, 2016

Có vẻ quá trễ để đảng Cộng Hòa stop ông Trump

Ngày Thứ Ba 15/3 là ngày bầu sơ bộ quan trọng còn được gọi là Mega Tuesday, chỉ đứng sau Super Tuesday hôm 1/3.

Ngày 15/3 cũng quan trọng vì 2 tiểu bang lớn là Florida (99 delegates) và Ohio (66 delegates) theo luật "winner take all" tức ai thắng, dù chỉ hơn đối thủ 1 phiếu, sẽ lấy hết delegates của tiểu bang, chứ không chia theo tỷ lệ như các tiểu bang khác.

Nếu ông Trump thắng hết cả 2 tiểu bang này thì coi như game over trong đảng Cộng Hoà, ông Trump sẽ gom dễ dàng 1,237 delegates để đại diện đảng Cộng Hoà.

Tình hình cho thấy ông Trump sẽ thắng dễ dàng ở Florida, coi như ông Rubio đứt chếnh vì là tiểu bang nhà của ông. 

Còn ở Ohio thì ông Kasich có vẻ sẽ thắng vì là tiểu bang nhà của ông. Tuy nhiên theo thăm dò thì ông Trump chỉ đứng sau vài phần trăm, còn nằm trong vòng sai số của khoa xác suất nên khó nói là ông Kasich chắc chắn thắng. Cho dù ông Kasich thắng Ohio thì cũng còn cách biệt ông Trump quá xa (thứ tư) nên không phải là mối đe doạ cho ông Trump như ông Cruz (thứ hai). Ông Rubio không tranh nỗi Ohio nên khuyên những người ủng hộ ông dồn phiếu cho ông Kasich.

Các tiểu bang khác cũng bầu ngày 15/3 là Illinois, Missouri, North Carolina. Tuy số delegates của 3 tiểu bang này nhiều hơn 2 tiểu bang Florida và Ohio, nhưng được chia theo tỷ lệ nên tính cách quyết định không lớn lắm.

bit.ly/1S0KL4g

Lê Minh Nguyên
No comments:

Post a Comment