Tuesday, March 1, 2016

Đặc sứ của TBT Trọng qua TQ báo cáo ĐH12

Theo VOV, hôm 29/2, ông Hoàng Bình Quân, đặc sứ của TBT Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo "kết quả tốt đẹp của Đại hội XII Đảng CSVN" đến ông Tập Cận Bình (bit.ly/216wZPT).

Ông Hoàng Bình Quân, UVTU, 57 tuổi, gốc Thái Bình, là Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng CSVN. Ông đi lên từ Trung Ương Đoàn Thanh Niên CS HCM và Bí Thư Tuyên Quang.

Ông Phạm Bình Minh tuy là Uỷ Viên BCT, tức vai trong Đảng cao hơn ông Quân, nhưng vì đảng trị cho nên Ban Đối Ngoại Đảng trực thuộc TBT và ông Quân là đặc sứ của TBT nên trong chuyến đi này ông Quân phủ vai ông Minh.

Ngoài ông Tập, ông Quân còn gặp hai ông nắm đối ngoại Đảng CSTQ là Dương Khiết Trì (Ủy viên Quốc vụ) và Tống Đào (Trưởng Ban Đối ngoại TU).

Cùng với báo cáo "kết quả tốt đẹp của Đại hội XII" vừa qua, ông Quân còn khẳng định Đảng CSVN kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định Chủ nghĩa xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Tập nhắc phía VN về "phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt". Ông Quân cam kết với ông Tống Đào là "tăng cường giao lưu hợp tác kênh Đảng", tức kênh quốc gia qua bộ ngoại giao bị coi nhẹ hơn.

Theo VOA, ông Quân đã chuyển một thông điệp từ TBT Trọng đến ông Tập, trong thông điệp ông Trọng cho biết hai nước là láng giềng gần gũi chia sẻ hệ thống chính trị giống nhau. (bit.ly/1QRnQeE)

Theo Reuters, ông Tập nói với ông Quân là "TQ và VN có vận mạng tương đồng, hai đảng CSTQ và CSVN cũng vậy" ("China and Vietnam share a common destiny, so do the Communist Party of China and the Communist Party of Vietnam"), tức quốc gia VN và đảng CSVN phải cột chặt vào TQ, cho nên nói nếu "muốn thoát Trung phải thoát cộng" là một điều không ngoa. (reut.rs/1Qp0mb3)

Để đứng thẳng lưng với TQ, VN cần một chính quyền dân chủ.

Lê Minh Nguyên
1/3/2016


No comments:

Post a Comment