Monday, May 4, 2015

Đảng CSVN Họp Hội Nghị Trung Ương 11

Đảng CSVN bắt đầu họp Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương thứ 11 ngày Thứ Hai 4/5/2015.

TBT Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh công tác nhân sự TƯ, một trong hai mục tiêu chính của hội nghị này.

Mục tiêu quan trọng thứ hai là thông qua các văn kiện như báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế, dự thảo nghị quyết đại hội 12...

Ông muốn công tác nhân sự phải chọn nguời có chủ truơng xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa.

Ông nói "Để thực hiện thành công... chúng ta phải xây dựng được một Ban chấp hành TƯ... đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng..."

Ông nói "Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều cơ bản thống nhất với dự thảo (nhân sự); cho rằng dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng..."

Ông gợi ý "về tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...cần...kiên định...chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh..."

Ông nói "Kiên quyết chống...bè phái, 'lợi ích nhóm'"

Nhận xét:
Những đợt sóng ngầm dữ dội đang xảy ra trong nội bộ đảng CSVN và chỉ chấm dứt khoảng Tháng Mười 2015 (sau hội nghị TƯ 12) vì mọi chuyện nhân sự và văn kiện đại hội 12 đã chốt lại. Đại hội chủ yếu là để chính thức đóng mộc và công khai hóa thành phần nhân sự cùng đường lối của 5 năm sắp tới.

Có dư luận cho rằng việc CS chặt cây xanh là một việc làm cố ý, hy sinh môi trường để hướng sự chống đối của dư luận quần chúng vào đó, thay vì vào sự tranh chấp quyền lực đang diễn ra quyết liệt trong nội bộ đảng CSVN.

Việc công khai hoá ngân sách chi tiêu bí mật và khổng lồ của Đảng bằng tiền thuế dân trước đây, cũng như hiện tượng Điếu Cày ngồi cạnh TT Obama xuất hiện trên truyền hình VTV cho dân chúng trong nước xem có huê dạng của sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng.

Qua phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng ta thấy nội bộ Đảng đang phân hoá mãnh liệt và phía TT Nguyễn Tấn Dũng có vẻ bị suy giảm sức mạnh so với các hội nghị trung ương trước. Thước đo là chờ quan sát xem ông Phạm Bình Minh có vào được Bộ Chính Trị trong kỳ họp TU11 này hay không.

Đây là hội nghị tuy không ồn ào nhưng cực kỳ quan trọng vì nó định hình nhân sự và đường lối chính trị cho 5 năm sắp tới (2016-2021). Nhưng qua những gì ông Trọng nói, cho thấy đảng CSVN vẫn cứng ngắt và giáo điều một cách hết sức lỗi thời, vẫn bảo vệ xã hội chủ nghĩa, vẫn "tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh".

Những gì ông Trọng muốn: chọn lựa nhân sự theo tiêu chuẩn do BCT (nơi ông có đa số) đưa ra cho BCHTƯ, kiên trì xã hội chủ nghĩa và Mác-Lê-Hồ, chống bè phái và lợi ích nhóm, thì đi ngược những gì ông Dũng muốn, trong khi ông Dũng có đa số trong BCHTƯ ở các hội nghị trước.

Điều này cho thấy Hội Nghị BCHTƯ 11 là một hội nghị quyết định số phận tương lai của ông TT Nguyễn Tấn Dũng.

Dĩ nhiên khi tranh chấp đến cao độ có thể bể đảng, các phe thường thoả hiệp để chia quyền. Nhưng tình thế hiện nay, bất cứ một sự chia quyền nào mà ông Dũng không tập trung thêm quyền lực thì các đồng chí của ông sẽ vật ông, nó chỉ là vấn đề thời gian, vì ông đã nhân danh đảng để vi phạm kỹ luật đảng quá nhiều và phe muốn bảo vệ đảng lâu nay bất lực và luôn rình rập cơ hội.

Được việc cho đảng thì đất nước bế tắc. Được việc cho đất nước thì đảng không có khả năng làm, vì do design từ ban đầu là phải sống trong cái mu rùa, nên không tự thay đổi được.


Lê Minh Nguyên
4/5/2015


No comments:

Post a Comment